CDF files for SPEDAS/UDAS plots

Longyearbyen ESR data

Tromso uhf data

Tromso vhf data